Dirección postal & Contacto

Nuestra dirección

Avda València 6-8, 1r 4a, 08750, Molins de Rei, Barcelona

Teléfono

Especialitzats en la Gestió i Assessorament
Comptable, Fiscal i Laboral.

Serveis comptables

Mecanització de la comptabilitat aportada
Confecció de llibres comptables
Legalització i registre de llibres comptables
Preparació de la memòria anual
Comptabilitats a domicili
Serveis de consultoria comptable

Planificació Pressupostària
Confecció de plans de viabilitat
Confecció de quadres de comandament integral
Anàlisi dels estats financers (compte d’explotació, balanç de situació, etc.)
El.laboració i anàlisi de ratis econòmico-financers.

ASSESSORAMENT FISCAL
SM ofereix assessorament fiscal a les empreses i autònoms, vetllant pel compliment de les seves obligacions fiscals davant les institucions públiques:

Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).
Impost de Societats (IS).
Liquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Pagament a compte: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
Altes, modificacions i baixes d’activitat.
Confecció i presentació de comptes anuals.
Representació fiscal davant l’Administració pública.

ASSESSORAMENT LABORAL
SM ofereix serveis de gestió i assessorament dins l’àmbit laboral, amb el principal objectiu que el client tingui, en tot moment, la seguretat jurídica necessària en la gestió del personal:

Confecció de nòmines.
Contractes de treball.
Altes i baixes de la Seguretat Social.
Acomiadaments.
Preparació i tramitació d’expedients de jubilació, incapacitats permanents, etc.
Règims Especials (empleats de la llar).
Assistència davant la Inspecció de Treball.

PUBLICIDAD

Cargando…
Cargando…
Cargando…
Arriba